Tn tức -Sự kiện

Thông báo Khoa

[Thông tin tuyển sinh 2024]

- Sư phạm Tiếng Anh: mã ngành - 7140231- Ngôn ngữ Anh : mã ngành - 7220201- Ngôn ngữ Trung Quốc: mã ngành - 7220204 (09/03/2024)

ENGLISH TEACHING PRACTICE CONTEST 2024

+ Khởi động đăng ký dự thi ngày 19 - 26/12/2023+ Vòng sơ khảo: Ngày 23/01/2024 - Giảng đường 1+ Vòng chung kết: Ngày 24/01/2024 - Giảng đường 1 (20/12/2023)

Văn bản - Biểu mẫu

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm (28/03/2021)

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo (28/03/2021)

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm (28/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (28/03/2021)

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch (09/11/2018)