Thông báo

Kế hoạch tổ chức học phần Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức học phần Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp năm học 2022-2023 (13/12/2022)

Quyết định ban hành Quy định về Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định ban hành Quy định về Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp (13/12/2022)

Đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy tháng 12 - năm 2022

Đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy tháng 12 - năm 2022 (05/12/2022)

Tổ chức học phần thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm - Năm học 2022-2023

Tổ chức học phần thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm - Năm học 2022-2023 (05/12/2022)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH THỨC HK1 DÀNH CHO KHÓA 2021 (2021 - 2022)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH THỨC HK1 DÀNH CHO KHÓA 2021 (2021 - 2022) (01/12/2022)

Quy trình biểu mẫu

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm (28/03/2021)

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo (28/03/2021)

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm (28/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (28/03/2021)

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch (09/11/2018)