Ban chủ nhiệm Khoa

Võ Phan Thu Ngân


 Võ Phan Thu Ngân

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: vptngan@dthu.edu.vn


Trần Thanh Tâm


Trần Thanh Tâm

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: tttam@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm tiếng Anh

Phan Thùy Trang


 Phan Thùy Trang

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: pttrang@dthu.edu.vn


Phan Ngọc Thạch


Phan Ngọc Thạch

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: pnthach@dthu.edu.vn


Võ Thị Kim Thảo


Võ Thị Kim Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: vtkthao@dthu.edu.vn


Lê Hồng Phương Thảo


Lê Hồng Phương Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: lhpthao@dthu.edu.vn


Trần Thị Hiền


Trần Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: tthien@dthu.edu.vn


Lê Thanh Nguyệt Anh


Lê Thanh Nguyệt Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: ltnanh@dthu.edu.vn


Trần Thiện Tánh


Trần Thiện Tánh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tttanh@dthu.edu.vn


Võ Thị Anh Thư


Võ Thị Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:


Hồng Diễm Thúy


Hồng Diễm Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Bảo Trâm


 Nguyễn Bảo Trâm

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS - NCS

Điện thoại:

Email: nbtram@dthu.edu.vn


Bộ môn Ngôn ngữ Anh

Phạm Văn Tặc


Phạm Văn Tặc

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ - Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: pvtac@dthu.edu.vn


Đỗ Minh Hùng


Đỗ Minh Hùng

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Học vị: PGS - TS

Điện thoại:

Email: dmhung@dthu.edu.vn


Thái Thị Kim Diệu


Thái Thị Kim Diệu

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ttkdieu@dthu.edu.vn


Bùi Thị Cao Nguyên


Bùi Thị Cao Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: btcnguyen@dthu.edu.vn


Lê Nhựt Long


Lê Nhựt Long

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: lnlong@dthu.edu.vn


Lê Thanh Thủy


Lê Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ltthuy@dthu.edu.vn


Ngô Phương Thủy


Ngô Phương Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: npthuy@dthu.edu.vn


Bùi Trường An


Bùi Trường An

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:


Nguyễn Thị Thanh Thảo


Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nttthao@dthu.edu.vn


Trần Ngọc Ánh


Trần Ngọc Ánh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tnanh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thanh Huy


Nguyễn Thanh Huy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nthuy@dthu.edu.vn


Phan Thái Anh Thư


Phan Thái Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Cao học

Điện thoại:

Email: phanthaianhthu@dthu.edu.vn


Lê Huỳnh Thanh Huy


Lê Huỳnh Thanh Huy

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: thanhhuylehuynh@gmail.com


Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

Bùi Thị Kim Hằng


Bùi Thị Kim Hằng

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ - Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: btkhang@dthu.edu.vn


Nguyễn Văn Tám


Nguyễn Văn Tám

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ - Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: nvtam72@gmail.com


Lê Thành Long


Lê Thành Long

Chức vụ: Giảng Viên

Học vị: ThS - NCS

Điện thoại:

Email: ltlong@dthu.edu.vn


Nguyễn Châu Minh Thư


Nguyễn Châu Minh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ncmthu@dthu.edu.vn


Phạm Thị Kim Chi


Phạm Thị Kim Chi

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ptkchi@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Thúy Liên


Nguyễn Thị Thúy Liên

Chức vụ: Giảng viên (Trợ giảng)

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: thuylien1191997@gmail.com


Lê Duyên Khánh


Lê Duyên Khánh

Chức vụ: Giảng viên (Trợ giảng)

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: leduyenkhanh2412@gmail.com


Quản lí học tập

Nguyễn Ngọc Trinh


Nguyễn Ngọc Trinh

Chức vụ: Giảng viên - Quản lý học tập Hệ: Chính quy

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: nntrinh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Đan Thanh


Nguyễn Thị Đan Thanh

Chức vụ: Giảng viên - Quản lý học tập Hê: VLVH

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ntdthanh@dthu.edu.vn


Quản lí sinh viên

Huỳnh Ngọc Linh


 Huỳnh Ngọc Linh

Chức vụ: Giảng viên (Công tác sinh viên)

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0981 097 696

Email: hnlinh@dthu.edu.vn