KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023 - 2024(01/12/2022)461


 

KẾ HOẠCH

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024

 

Căn cứ theo Kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của Trường ĐH Đồng Tháp, và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Khoa Ngoại ngữ
xây dựng kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 như sau:


I. CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VÀ CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

1. Các định hướng chung

Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, lấy chất lượng làm nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từ hoạt động quản lý, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, lấy sự hài lòng của viên chức, người học và xã hội là thước đo chất lượng và hiệu quả hoạt động của Khoa.

2. Chủ đề năm học

“Thúc đẩy sự đồng thuận; tăng cường chuyển đổi số và trao đổi học thuật để sinh viên sẵn sàng hội nhập và trở thành công dân toàn cầu”.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống của Nhà trường

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho viên chức để tạo sự đoàn kết, thống nhất; nhất quán trong nhận thức và hành động hướng theo sứ mạng, tầm nhìn trong Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời lan tỏa và phát triển các giá trị cốt lõi; thực hiện theo triết lý giáo dục của Nhà trường. Tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên gương mẫu chấp hành Nội quy cơ quan, Bộ quy tắc ứng xử của Trường và các quy định về đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, thực sự là tấm gương cho các sinh viên noi theo.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Hưởng ứng, phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 và Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

2. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức các Tổ bộ môn, phát triển đội ngũ viên chức đáp ứng theo chuẩn vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn phát triển Khoa

Hoàn thiện bộ máy viên chức quản lý cấp Khoa mang tính kế thừa. Phát triển đội ngũ viên chức đảm bảo đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, phù hợp với chuẩn chương trình đào tạo và quy mô đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, thành thạo thao tác xử lý công việc trên môi trường số.

Khuyến khích, hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ, chức danh phó giáo sư đáp ứng chiến lược, định hướng phát triển các ngành đào tạo đại học và sau đại học của Trường.

3. Phát triển các chương trình đào tạo; đảm bảo các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

Tiếp tục rà soát, phát triển chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, giảm kiến thức hàn lâm, tăng thực hành, thực nghiệm, thực tập để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, yêu cầu của nhà tuyển dụng và chương trình Giáo dục phổ thông 2018; Đa dạng chương trình đào tạo, chuẩn bị các điều kiện mở chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh Tiểu học.

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng quy mô đào tạo: Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo sau kiểm định; Viết báo cáo tự đánh giá CTĐT Ngôn ngữ Trung Quốc theo chuẩn AUN-QA; Đa dạng hình thức đào tạo như đào tạo từ xa, đào tạo liên thông (ngành khác) đối với các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc; Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để hỗ trợ, chia sẻ, hợp tác, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên.

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo: Thực hiện nghiêm túc công tác họp chuyên môn, công tác tự kiểm tra hàng tháng của các Bộ môn, quy trình viết đề cương chi tiết, hồ sơ giảng dạy, hồ sơ tự học, tự nghiên cứu cá nhân. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động cố vấn học tập.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học qua việc thực hiện hiệu quả việc dạy học kết hợp (blended learning); sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học trong giảng dạy, đặc biệt chú trọng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, xây dựng bài giảng điện tử, tìm hiểu và áp dụng chuyển đổi số trong khả năng và nhiệm vụ của viên chức.

Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy theo khối lượng được phân công hoặc mời giảng; đảm bảo giờ lên lớp và thực hiện đúng tiến độ chương trình và kế hoạch dạy học của Khoa, Trường; thực hiện tốt việc quản lý, lưu minh chứng hồ sơ giảng viên; Thực hiện đúng quy định của Trường về công tác kiểm tra, coi thi, chấm thi, ra đề thi, phản biện đề thi.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các báo chuyên đề với các chủ đề mang tính cập nhật và cần thiết cho viên chức và sinh viên.

Tham gia tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; các chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp; các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; Tham gia dự giờ ở các trường phổ thông.

5. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

          Tiếp tục thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; tăng cường các hoạt động gắn kết, kết nối với các Doanh nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ và cơ sở giáo dục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn nhu cầu của từng đơn vị; tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa.

Thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, người học và giảng viên trẻ và khuyến khích chuyển giao các đề tài nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp cho các địa phương, cộng đồng, xã hội.

Có các chính sách hỗ trợ kịp thời, hợp lý nhằm tạo động lực và khuyến khích giảng viên an tâm đầu tư thời gian cho các hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Trường.

Học tập, tích lũy phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, công bố nghiên cứu trên các tạp chí có chỉ số, ưu tiên các tạp chí ngoài nước.

 6. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và thực hiện nhiệm vụ giáo dục

Sử dụng hiệu quả các phòng Bộ môn theo yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Triển khai việc xây dựng kho học liệu số: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo trình điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; triển khai nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến, tổ chức thi trực tuyến. Nghiên cứu thực tiễn, khai thác tốt phòng dịch thuật; có định hướng cho thi Dịch nói và môn Nói trên máy tính.

Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến qua hệ thống LMS của trường; sẵn sàng cho triển khai đào tạo từ xa; Tăng cường việc chuyển đổi sang hình thức dạy học online kết hợp theo hướng: tăng giờ tự học, tự nghiên cứu, thảo luận trên lớp; Giảng viên tiếp tục phát huy việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; Thường xuyên cập nhật trang Web của Khoa, tăng tính tương tác với người dùng, hướng tới kho dữ liệu mở phục vụ cho dạy và học các chuyên ngành.

7. Tăng cường hội nhập quốc tế

Phối hợp với Phòng HTQT xây dựng chiến lược và kế hoạch HTQT hàng năm; Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, kết nối với các đơn vị trong và ngoài trường; Tăng cường các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế thúc đẩy các chương trình liên kết, trao đổi giảng viên, sinh viên và tuyển sinh lưu học sinh quốc tế đến học tập tại Trường; Hướng tới việc hợp tác 2+2, 3+1 với các trường đại học ở nước ngoài.

Kết hợp với phòng Hợp tác quốc tế tiếp nhận giảng viên tình nguyện; các học giả trong và ngoài nước; Tăng số lượng giảng viên nước ngoài đến nghiên cứu và giảng dạy; chọn lựa đối tượng phù hợp cho các học bổng; kết nối với các trung tâm dạy ngoại ngữ, các trường phổ thông; Thử nghiệm các báo cáo online với giảng viên, chuyên viên nước ngoài; webminar.

Khuyến khích giảng viên được gửi đi đào tạo, thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại nước ngoài.

8. Công tác truyền thông giáo dục, tư vấn tuyển sinh, kết nối doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới; kiểm soát và kịp thời định hướng thông tin cho người học, viên chức và cộng đồng xã hội hiểu đúng, đủ về các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngành và Nhà trường; Đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, hình thành các nhóm truyền thông để kịp thời truyền tải thông tin chính thống của Trường, Khoa đến người học và xã hội; tăng cường các hoạt động truyền thông trực tuyến.

Tiếp tục đổi mới công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông; có biện pháp quản lý, hỗ trợ kịp thời để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ theo chương trình khóa đào tạo.

Hỗ trợ thực tập cho sinh vào kế hoạch năm học; phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai nội dung về các biên bản ký kết hợp tác có liên quan nhằm phát triển cơ sở thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Khoa, đoàn thể trực thuộc Khoa, viên chức sinh viên trong hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

Phát triển thương hiệu khoa, tăng cường đổi mới các hoạt động quảng bá kết hợp tư vấn tuyển sinh; kết nối phổ thông nhằm thu hút sinh viên và học viên dự tuyển vào các ngành của Khoa đang đào tạo.

III. CÁC NHÓM MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Các tỷ lệ liên quan đến sinh viên

a) Tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT đạt từ 98% trở lên.

b) Tỷ lệ sinh viên chính quy tốt nghiệp đúng tiến độ đạt trên 70%.

c) Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm sau 12 tháng: đạt trên 80%.

2. Điều kiện bảo đảm chất lượng

a) Có 100% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó 20% phó giáo sư và tiến sĩ. Không có viên chức vi phạm kỷ luật.

b) Có ít nhất 20% giảng viên tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt) được sử dụng.

c) Giáo trình, bài giảng, tài nguyên học liệu đưa lên hệ thống phục vụ đào tạo từ xa (2 chương trình) đạt tỷ lệ 90% trở lên.

3. Khoa học và công nghệ

a) 100% giảng viên đảm bảo đủ giờ hoạt động khoa học công nghệ.

b) Có ít nhất 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp trường được nghiệm thu.

c) Hoàn thành nhiệm vụ Đề án ngoại ngữ: biên soạn Giáo trình B1 và điều chỉnh CTĐT Sư phạm tiếng Anh đúng thời hạn (11/2023).

4. Liên quan đến viên chức

a) Có ít nhất 90% viên chức tham gia học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Có ít nhất 90% viên chức, nhân viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

5. Danh hiệu thi đua của Khoa

Khoa đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phó trưởng bộ môn phụ trách chịu trách nhiệm phổ biến nội dung Kế hoạch này đến toàn thể viên chức trong Tổ. Căn cứ Kế hoạch này, các tổ xây dựng và hoàn thiện kế hoạch năm học 2023 - 2024 của tổ bộ môn tinh thần chung và phù hợp với tình hình thực tế.

2. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2023 - 2024 của tổ Bộ môn chế độ báo cáo: tháng, quý, học kỳ, năm học (và báo cáo đột xuất theo yêu cầu).

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, xét thấy cần thiết bổ sung, sửa đổi những vấn đề liên quan đến nội dung cụ thể trong Kế hoạch này, các Phó trưởng bộ môn có thể kiến nghị, đề xuất bằng văn bản (thông qua Giáo vụ Khoa).

 

Nơi nhận:                                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

-   BGH  (báo cáo);

-   Cán bộ, giảng viên Khoa (thực hiện);

-   Website của trường (phổ biến);

-   Lưu: VPK.                                                                                                                                 VÕ PHAN THU NGÂN

Tin tức liên quan