Tn tức -Sự kiện

Thông báo Khoa

Thông báo tuyển Thực tập sinh của Công ty TNHH SAILUN VIỆT NAM

Thông qua kết quả làm việc và trao đổi giữa Ban chủ nhiệm Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp và Bộ phận nhân sự thuộc các công ty liên doanh, Khoa Ngoại ngữ chuyển Thông báo tuyển dụng nhân sự/ thực tập sinh của các công ty trong năm 2023. (19/03/2023)

Văn bản - Biểu mẫu

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm (28/03/2021)

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo (28/03/2021)

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm (28/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (28/03/2021)

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch (09/11/2018)